• پورتال کانون کارآفرینان خراسان رضوي
  • فارسی
  • انگلیسی
صورتجلسات هیات مدیره

صورتجلسات هیات مدیره

صورتجلسه اعضای هیات مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی

صورتجلسات هیات مدیره

صورتجلسات هیات مدیره

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان خراسان رضوی